วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หลักฐานที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อตัว

หลักฐานที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อตัว


1. กรณีบรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีบริบูรณ์).

  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน

2. กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี)

  • สูติบัตร
  • บัตรประชาชน (อายุ 7 ปีขึ้นไป)
  • บัตรประชาชนของบิดา มารดา
  • ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ของผู้อื่น บิดา และมารดา (ถ้ามี)
      ในกรณีที่บิดา มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส มารดาจะต้องเป็นผู้ยื่นทำรายการให้กับบุตร 
       เว้นแต่บิดาจะมีการรับรองบุตร

       ในกรณีที่บิดา มารดามีการจดทะเบียนหย่าให้ผู้ที่มีอำนาจในการปกครองบุตร เป็นผู้ยื่น
        ทำรายการให้กับบุตรและให้แนบเอกสารการจดทะเบียนหย่ามาด้วยทุกครั้ง